top of page
 1. Regte en verpligting van partye

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 • Verpligtinge van die ontwerp van die pengereedskap

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 1. Die penwerktuigontwerp sal die fotosessie volgens die ooreengekome skedule reël, soos aangedui.

 2. Vir alle buitelote moet die ontwerp van die penwerktuig slegs hul eie toerusting saambring, tensy beide partye skriftelik anders ooreengekom het.

 3. Die finale foto's / foto's / video's soos ooreengekom, sal eers aan die kliënt verskaf word nadat die finale betaling gedoen is.

 4. Enige produk, wat deur die kliënt aan The Pen Tool Design verskaf word vir die doel van die opname, kan met die volle vertroulikheid as klanteiendom behandel word en aan die kliënt terugbesorg word nadat die opname voltooi is.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 • Verpligting van die kliënt

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 1. Die kliënt sal sorg dat hy alle vereistes rakende die opname skriftelik aan The Pen Tool Design kommunikeer 7 dae voordat The Pen Tool Design 'n opdrag begin.

 2. Die kliënt sal aan die penwerktuigontwerp alle nodige inligting, produkte, model, lokaal of enige ander ooreengekome artikels voorsien, wat nodig is, sodat die penwerktuigontwerp sy verpligting kan nakom. Sodanige inligting, produkte, model, lokaal of enige ander items moet deur die kliënt binne 'n ooreengekome tyd verskaf word. Enige vertraging deur die kliënt met die verskaffing van die inligting, produk, model, plek of enige ander goedere wat ooreengekom is of die nakoming van sy verantwoordelikhede, sal lei tot 'n gelyke uitbreiding van die skedule.

 3. Enige terugvoer of kommentaar oor die hersiening word binne vyf werksdae skriftelik deur die kliënt aan The Pen Tool Design meegedeel, sodat die Pen Tool Design die veranderinge na produksie kan opneem en sy verpligtinge nakom.

 4. Die klant sal toesien dat betalings aan The Pen Tool Design geskied soos ooreengekom in die bestelling / faktuur / kommersiële voorstel.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

2. Eienaarskap

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 1. Die volledige kopiereg van die foto's, beelde en video's bly te alle tye wêreldwyd by The Pen Tool Design.

 2. Die penwerktuigontwerp behou alle regte, titel en belangstelling op die foto's, insluitend en sonder beperking alle intellektuele eiendomsregte daarop.

 3. Alle veranderinge of verbeterings na produksie, veranderings, wysigings, verbeterings aan die foto's / video / beelde gedurende die termyn, al dan nie as gevolg van terugvoer van die kliënt, al dan nie op versoek van die kliënt, en al dan nie betaal word deur die kliënt, sal besit word deur The Pen Tool Design. Niks in hierdie ooreenkoms is bedoel om enige eiendomsreg of enige intellektuele eiendomsreg of kopiereg aan die kliënt of enige derde party oor te dra nie.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

3. Gebruik

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 1. Die Gebruikslisensie tree in werking vanaf die datum van betaling van die betrokke faktuur (e). Geen foto's mag voor die betaling van die betrokke faktuur (s) gebruik word sonder die skriftelike toestemming van die maatskappy nie. Enige toestemming wat vir vooraf gebruik mag word, sal outomaties ingetrek word indien die volle betaling nie op die vervaldatum gemaak is nie, of indien die kliënt in ontvangs of gelikwideer word.

 2. Waar die gebruik van die foto's / beelde beperk word, sal toestemming om die foto's vir ander doeleindes te gebruik normaalweg verleen word teen betaling van 'n verdere fooi, onderling ooreengekom, voor sodanige gebruik.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

4. Eksklusiwiteit

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 1. Die kliënt mag gemagtig word om die foto's en beelde te publiseer, uitgesluit alle ander persone, insluitend The Pen Tool Design. Die penwerktuigontwerp sal egter in alle gevalle die reg behou om die foto's op enige manier te eniger tyd en in enige wêrelddeel te gebruik om sake te adverteer of andersins te bevorder.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

5. Vertroulikheid

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 1. Die ontwerp van die penwerktuig moet vertroulik gehou word en nie aan derdepartye bekend gemaak word nie en mag ook nie materiaal of inligting wat deur die kliënt verskaf word, gebruik om hul verpligting na te kom nie.

 2. Die kliënt moet vertroulik hou en dit aan geen derde deel, sy werknemers of filiale bekend maak nie, of mag materiaal of inligting wat deur The Pen Tool Design verskaf word, gebruik om hul verpligting na te kom nie.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

6. Skadeloosstelling

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 1. Die kliënt vrywaar hiermee The Pen Tool Design van alle koste, verliese, skade, laste of enige koste wat op enige manier voortspruit uit die reproduksie sonder behoorlike reproduksieregte van enige beeld wat deur The Pen Tool Design aan die kliënt verskaf word.

 2. Die kliënt sal seker maak dat alle nodige regte, modelvrystellings, vrystellings of toestemmings wat nodig is vir reproduksie, verkry word en daar word erken dat die penwerktuigontwerp geen waarborg of verbintenis gee dat sodanige regte, modelvrystellings, liggingvrystellings vrygestel word nie of toestemmings verkry of verkry sal word, hetsy met betrekking tot die gebruik van name, mense, handelsmerke, geregistreerde of kopieregontwerpe of kunswerke wat in enige beeld, foto uitgebeeld word. In die geval dat die beeld uitgereik of weergegee word deur of met die gesag van die Kliënt, sal die Kliënt die maatskappy vrywaar vir enige verlies of skade, verrigtinge of koste waar sulke regte, vrystellings of toestemmings nie verkry is nie.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

7. Force Majeure

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 1. Daar word uitdruklik ooreengekom dat geen van die partye aanspreeklik sal wees vir enige versuim, vertraging of verval (behalwe die versuim om betalings te verskuldig nie) as gevolg van oormag, insluitend oorlog, terroriste-aanval, wetsverandering of enige daad van God, ens. Elke sodanige party moet die ander sodanige Party binne tien (tien) dae na die ontstaan ​​van 'n Force Majeure in kennis stel. As 'n oormag voorkom en 'n vertraging of versuim in die uitvoering tot gevolg het, stem die partye ooreen om weer op te tree sodra die oormag ophou, met die opsie vir die beseerde deel om die skedule uit te brei tot die tyd wat die oormag verduur het. Niks hierin bevat enige party se verpligting om enige arbeidsprobleme op te los nie.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

8. Betalings

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 1. In terme van betaling per tjek / bankoordrag, is die kliënt vooruitbetaalbaar . Die opname sal eers begin sodra die geld in die bankrekening gekrediteer is.

 2. Ingeval van enige verskuldigde betaling, of as die betaling nie ooreenkomstig die bogenoemde geskied nie, kan die maatskappy die projek herroep en skadevergoeding verhaal, of, na hul keuse, hul reg op rente van 5% van die verskuldigde bedrag per dag vanaf die vervaldatum.

 3. Die maatskappy behou die reg voor om lopende dienste op te skort, soos, maar nie beperk tot ander nie, verspreiding van beelde, sodra enige faktuur wat aan 'n kliënt uitgereik is, agterstallig is, en behou ook die reg voor om die rede hiervan in kennis te stel aan derde partye aan wie hierdie opskorting van diens kan beïnvloed of nie.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

9. Ekstra uitgawes en pogings

 1. Waar ekstra uitgawes en / of pogings aangegaan word deur The Pen Tool Design as gevolg van veranderinge aan die oorspronklike vereistes deur die kliënt of andersins op hul versoek, is die kliënt aanspreeklik vir sodanige ekstra uitgawes , volgens die normale tarief van die maatskappy , benewens die verskuldigde betalings of die beraamde koste waarop ooreengekom is.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

10. Verwerping

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 1. Tensy vooraf van 'n verwerpingsfooi ooreengekom is, is daar geen reg om foto's op grond van styl of komposisie na die opname te verwerp nie.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

11. Termyn en beëindiging

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 1. Die voorwaardes wat op hierdie bladsy vermeld word, begin vanaf die Inwerkingtredingsdatum van enige projek en sal van krag wees totdat die diens en betaling van alle fakture ten volle voltooi is.

 2. Die ontwerp van die pengereedskap mag nie 'n projek wat na die aanvang daarvan of op die dag van die geskeduleerde opname, beëindig of beëindig word nie, tensy dit te wyte is aan die wanbetaling van die faktuur of versuim van die kant van die klant om inligting, produkte, modelle of ander ooreengekome item wat nodig is vir The Pen Tool Design om sy verpligtinge na te kom.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

12. Intellektuele Eiendomsreg

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 1. Hiermee word geen regte aan die kliënt en / of hul werknemer, filiale of enige derde partye verleen om aan te bring of te laat maak nie, enige byvoegings, manipulasie, wysigings, wysigings, opmerkings of uittreksels uit, 'n gedeelte van, of kopieer, weergee in op welke manier ook al, die foto's, beelde wat deur The Pen Tool Design verstrek word, sonder toestemming van The Pen Tool Design, skriftelik gegee deur hul behoorlik gemagtigde verteenwoordiger.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

13. Regsbevoegdheid

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 1. Enige regskonflik of oortreding sal volgens die wette van Indië uitgelê en toegepas word, en enige verrigtinge sal in Delhi plaasvind.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

14. Etiese en statutêre nakoming

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 1. Albei partye stem ooreen om nie betrokke te raak by enige praktyk of aktiwiteit met betrekking tot die dienste en hulp wat gelewer word nie, wat verbode is of in stryd is met enige toepaslike wetgewing in Indië.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

15. Gedragskode

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 1. Die penwerktuigontwerp veroordeel enige daad van morele wangedrag wat verbaal en fisies insluit. Enige gedrag wat verband hou met die misbruik, teistering of bedreiging van enige aard, kan die projek herroep of regstappe neem. Die penwerktuigontwerp kategoriseer klante soos "Giftige klante" en boikot hulle volledig.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Belangrik: hierdie bepalings en voorwaardes kan sonder vooraf kennisgewings verander of verander word.

bottom of page